Valmanifest | Sverigedemokraterna i Flen

Valmanifest

 

Valmanifest till kommunfullmäktigeval 2014, utfästelser från

Sverigedemokraterna i Flens kommun

 

Du som röstar på Sverigedemokraterna kan räkna med att vi kommer att göra vårt yttersta för att bevaka Dina intressen i kommunen.

 

Sverigedemokraterna i Flens kommun står för

 

Att minska invandringen

Att föra en ansvarsfull och effektiv ekonomisk politik

Att arbeta för ett hållbart ekologiskt samhälle.

 

Att skolmaten görs näringsrik och attraktiv vilket är en högprioriterad fråga

 

Att låta medborgare vara med och besluta, genom omröstning i viktiga frågor

 

Invandringen

 

Vi arbetar för att kraftigt begränsa invandringen

Vi skall arbeta för att kommunen i detalj redovisar kostnaderna för invandringen

De senaste decennierna har Flens kommun tagit emot allt för många människor på för kort tid. I många fall mångfaldigt fler än våra grannkommuner och invandringen till Flens kommun fortsätter att ligga på höga nivåer.
Denna ansvarslösa politik har gjort att det ständigt skapats växande utanförskaps-områden i kommunen. Områden som när de byggdes kanske betraktades som fina medelklasskvarter har nu förvandlats till segregerade områden där arbetslösheten är hög.
För att komma tillrätta med detta menar Sverigedemokraterna att Flens kommun kraftigt måste begränsa invandringen. Nivån måste sättas så att de som redan invandrat till Flens kommun ges möjlighet att anpassa sig till det svenska samhället.
Genom åren har vi sett politiker från de andra partierna anslå många miljoner till olika integrationsprojekt i Flen. Ingenting har hjälpt. Det finns nämligen ingen integrationspolitik i världen som hjälper om problemen fortsätter att förvärras med fortsatt massinvandringspolitik.
Vi vänder oss emot det multikulturella samhällsbygget då det förutsätter splittring, utanförskap och även kräver att vi i Flens kommun ska anpassa oss till andra kulturer. Utgångspunkten måste vara att de som invandrar till Flens kommun ska anpassa sig till svensk kultur och svenska värderingar.
Vi står upp för en öppen svenskhet där invandrare ska kunna bli en del av det svenska samhället. Vad som är viktigt för oss är att det finns en strävan hos dem som kommer till Flens kommun att ta till sig svenska värderingar och bli en del av det svenska samhället.

Sverigedemokraterna vill också se till att invandrare som kommer till kommunen snabbt skall lära sig svenska språket för att kunna integreras i vårt samhälle. Språklärandekravet skall förknippas med bidragsgivningen så att ingen skall få fulla bidrag utan att visa vilja till att snarast lära sig svenska. Hemspråksundervisningen skall ifrågasättas.

Krav för svenskt medborgarskap skall vara kunskaper i Svenska språket.

 

Mångkulturalism är ideologin om att en stat ska byggas på vitt skilda värderingar som verkar sida vid sida. Det innebär att lagstiftning, seder och bruk samt skyldigheter och rättigheter måste kompromissas i ett försök att tillgodose alla olika kulturer. I praktiken leder det till splittring och segregation då kulturkrockar uppstår.
Att eftersträva ett mångkulturellt samhälle leder till en splittringspolitik där olika grupper på ett ogynnsamt sätt ställs mot varandra.

Vi tror istället på en gemensamhetsskapande kultur som norm för hur samhället bör byggas. För oss är det självklart att man bör stå upp för västvärldens syn på demokrati, jämställdhet, djurskydd och rättigheter för barn. Det är värden som Sverigedemokraterna vägrar att kompromissa kring.

Mångkultur skapar stora klyftor i samhället, klyftor som skapar segregation. Kulturer som invandrar från länder där demokrati aldrig funnits. Där djur, kvinnor och barns rättigheter är obefintliga. Vi kan inte acceptera att det svenska samhällets värdegrunder skall förändras att anpassas till sådant! Då följer sådant som hedersmord och andra skändligheter vilket vi inte vill se i vårt samhälle! Vi måste bygga samhället på normer för nuet.

 

Skolan

Barnen skall stå i centrum för varje beslut rörande skolan! Sverigedemokraterna skall arbeta för att varje tätort som Bettna, Sparreholm, Mellösa, Malmköping och Hälleforsnäs har skolor på alla de stadier som tidigare som gör att barnen slipper bussas in till Flens kommuncentrum, och där riskera att utsättas för social misär!

Vi tror att värdet av lokalskolorna är mycket större än vad den hittillsvarande majoriteten i kommunfullmäktige har antagit. Vi är även övertygade om att viljan till inflyttning och bosättning i vår kommun, ökar med god och närliggande kommunal service såsom skolor m.m.
Med nuvarande politik håller Flen på att avfolkas bl.a. beroende på detta. Under de senaste decennierna har med nuvarande politik, innevånarantalet i kommunen stadigt sjunkit. Vi tror att barnens fostran till mycket stor del har fördel av en skola som inte ligger i centralorten. Att göra så för att minska lärarnas ev. restid mellan uppdragen i skolorna, och i stället låta den gå ut över barnen anser vi vara kontraproduktivt vad gäller skolresultaten samt skapar grogrund för missbruksspridning.

I Flens skolor skall också, tillsammans med kommunens företag, införas ett lärlingsprogram syftande till att ge ungdomar arbete. Ungdomars möjlighet till yrkesutbildning måste också ses över och ev. förnyas

 

All mat som kommunen tillhandahåller måste göras mycket attraktivare och näringsriktigare, detta är en högprioriterad fråga! Upphandling skall göras på sätt som gynnar lokala företag när detta kan ske. Maten skall vara kravmärkt, svenskproducerad och ekologiskt framtagen. Inköp skall göras i samråd med grannkommuner så att större upphandlingsvolymer skall kunna förhandlas fram.

 

Lokalsamhället

 

Under tiden som gått har servicen i kommunens lokalsamhällen nedrustats. Sverigedemokraterna skall som sagts i skolfrågan, bevara och utveckla lokalsamhällena i Flens kommun.
Vi skall stödja den utveckling som enskilda och organisationer vill delta i. Företagsamheten i kommunen skall så långt möjligt uppmuntras.
Upphandlingar skall, så långt möjligt göras från lokala företag, Sveriges EU-medlemskap får INTE vara ett hinder för detta, och kvalité skall vara vägledande i stället för i första hand priset.
Maten till skolor och äldreboende, skall i görligaste mån lagas lokalt. För att stimulera de äldre på äldreboenden skall åtgärder vidtas som, även om de anses ovanliga, kan positivt påverka miljön och de äldres behov och önskemål för en rikare ålderdom.

 

Offentlig verksamhet

 

Sverigedemokraterna i Flen vill att all kommunal verksamhet skall vara offentlig! Bolagisering av kommunal verksamhet skall tillåtas endast om det klart kan visas att kommunens medborgare har uppenbara ekonomiska eller andra fördelar av en bolagisering.
Om bolagisering av en kommunal förvaltning ändå sker skall utan undantag offentlighetsprincipen gälla. Inbyggda spärrar som utgörs av enskilda tjänstemäns godtycke får, som idag, inte finnas. Så har Flens kommun ex.vis tagit sig runt VA-lagens bestämmelser om självkostnadsprincipen, genom att ta in ett externt bolag för kommunens Vatten- och Avloppstjänster såväl som för renhållningen.
Därigenom får kommuninnevånarna betala en okontrollerbar kostnad för dessa tjänster helt utan demokratisk insyn!

 

Den kommunala förvaltningen

 

Den kommunala förvaltningen bekostas i allt väsentligt av skattepengar. Vi har bland de högsta kommunalskatterna i Sörmlands län, och Sverigedemokraterna vill också se till att medborgarna får den bästa service i länet. Vi är idag drygt 16.000 medborgare men har en administration som personalmässigt (1.191 årsanställda) sannolikt motsvarar fler gånger detta. Här måste effektivisering göras och minska kostnaderna så de motsvarar vår kommuns storlek.

Äldre- och handikappomsorg

 

Bevaka de äldres rätt och trygghet!

Ett akut problem är färdtjänsten. Sverigedemokraterna vill arbeta för att färdtjänsten skall återföras till kommunen. Att ha en kommunal tjänst som delvis skall skötas utanför kommunen eller från utlandet är inte tillfredsställande. I Färdtjänstlagen från 1997 föreskrivs bl.a.

 

Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen….

 

På äldreboende skall alla få det de önskar. Vill ex.vis någon ha vin eller en snaps till maten skall detta vara fullt möjligt och ses som helt naturligt och utan restriktioner, på samma sätt skall anordnas för husdjur där önskemål och möjlighet finnes, Sverigedemokraternas övertygelse är, att bo på äldreboendeskall inte behöva skilja sig från hur man har haft det hemma i den egna bostaden tidigare!

 

De äldres matordning måste ständigt förbättras. Om vi vanliga kan räkna upp vår levnadsstandard varför skall inte de äldre då få göra samma sak.

 

 

Företagsamhet

 

Sverigedemokraterna skall arbeta för att göra Flens kommun till en företagarvänlig och attraktiv kommun.
Idag har vi plats 35 från botten, av Sveriges 290 kommuner enligt ”Svenskt Näringsliv” stora enkät 2012 när det gäller attraktivitet. Närheten till Stockholm borde göra att vi åtminstone kan hamna betydligt längre upp bland kommunerna, vilket vi i Sverigedemokraterna skall arbeta för under den kommande mandatperioden.
Vi skall arbeta hårt för att kommunikationerna förbättras till kommunen så att pendlarresor till andra kommuner skall bli bekväma, säkra och attraktiva för boende i kommunen.

 

Arbete

 

Intensifierat samarbete med arbetsförmedlingen måste åstadkommas. Etablerandet av privata arbetsförmedlingar ev. i fackföreningarnas regi skall stödjas. Flen är idag den enda kommunen i länet där arbetslösheten inte minskar! Den är dessutom högst i Sörmland! Sverigedemokraterna skall lägga mycket arbete på att skapa arbetstillfällen till kommunen

 

 

 Kulturen

 

Vi värnar om det Svenska kulturarvet! Vi vill ex.vis att man skall kunna servera julskinka, fira midsommar och ha skolavslutning i kyrkorna, som svensk tradition bjuder. Vi vill att biblioteken skall vara tillgängliga för alla även på tider som inte är arbetstid för gemene man och skall tillhanda god klassisk svensk litteratur. Vi vill vårda kommunens vackra miljöer som ex.vis Malmköping med flera ställen.

 

 

Tryggheten i samhället och Brottsligheten

 

Sverigedemokraterna vill aktivt stödja sådana företeelser som grannsamverkan för att stävja brottsligheten. Att nöja sig med över 2300 anmälda brott i Flen, som oppositionen gör, anser vi vara helt förkastligt. Ett intensivt arbete skall därför läggas på att minska brotten för att öka tryggheten i kommunen.

 

Energianvändning

 

När Du bestämmer Dig att rösta på Sverigedemokraterna kan Du räkna med att vi skall göra allt som står i vår makt för att inskränka kommunens användande av fossil energi. Vår målsättning skall aktivt tillse att förnyelsebara energikällor används för kommunens energibehov. Där jordbruksföretag satsar på förnybar energiproduktion inom Flens kommun skall så starkt stöd som möjligt ges från kommunens sida.
Energideklaration skall göras av kommunens alla förvaltningar.

Vindkraft är ett alternativ men bara om de inte inskränker på miljö och medborgare. Då detta är en het fråga så vill vi klargöra att vi kommer att rösta emot vindkraft i Flens kommun då de inte finns enl oss platser i Flens Kommun som möjliggör ett positivt resultat.